اخبار مهم
Home / ورزشی / کسری ۵۷ هزار میلیاردی بودجه ۹۴ از کجا تامین شد؟ +سند
366743_747.jpg

کسری ۵۷ هزار میلیاردی بودجه ۹۴ از کجا تامین شد؟ +سند

فیاض: بر اساس گزارش جدید دیوان محاسبات کشور، کسری تراز عملیاتی بودجه ۹۴ به ۵۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که بیشتر آن از طریق اضافه برداشت از درآمدهای نفت و کاهش شدید بودجه عمرانی تامین شده است.

به گزارش تسنیم، گزارش تفریغ بودجه ۹۴ دیوان محاسبات حاکی است: بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور کسری تراز عملیاتی بالغ بر سی و چهـار هـزار و یکصد و هفتاد و دو میلیارد تومان بوده که با توجه بـه میـزان درآمـدهای تحقق یافته و مصارف اعتبـارات هزینـه ای، در عمـل مبلـغ پنجـاه و هفـت هـزار و هفـده میلیـارد تومان فزونی مصارف نسبت به منابع مذکور مشـهود اسـت.

بر اساس اسن گزارش، ایـن مبلـغ از محل واگذاری داراییهای سرمایه ای و مالی تأمین شده است و عملاً باعث کاهش اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای و مالی گردیده است.
تراز عملیاتی منابع و مصارف عمومی دولت به تفکیک بخشهـای مختلـف بـه شـرح جـدول زیر می باشد:

می فایل